Гаранционни условия

Гаранционните условия съдържат всички необходими препоръки и изисквания за инсталация/монтаж и използване на машината/уреда/йонизатора за вода, според които важат всички гаранционни условия на уреда. Ако уреда не бъде инсталиран/монтиран и използван, според подадената по-долу информация, гаранционните условия за него отпадат, и TYENT BULGARIA се разграничава от отговорността да го обслужи гаранционно при повреда. Поради невъзможност от страна на TYENT BULGARIA да контролира и докаже начина на монтаж /ако потребителят сам реши да извърши монтажа, което действие моментално отменя гаранционните условия за уреда, или премества уреда от първоначалното му място, където е бил инсталиран от оторизирано лице на TYENT BULGARIA/ и добрата експлоатация на уреда, гаранционните условия важат само при доказване от страна на клиента, че повредата по уреда е фабричен дефект.

В случаите в които клиентът на своя отговорност не се е възползвал от услугите на оторизиран представител на TYENT BULGARIA за монтирането, демонтирането или преместването на уреда, то при повреда /неправилно функциониране на уреда, течове, спуквания, лоша вода, разместване на части, кабели, корпус и други/ гаранционните условия отпадат.

Монтирането на уреда не се случва незабавно от датата на получаването му. Оторизираното лице, отговорно за процеса на инсталация на уреда, има график, важността на който не се пренебрегва във връзка с даден монтаж. Монтажът ще бъде извършен до 10 работни дни. Ако клиентът не е в състояние да бъде в обекта на инсталиране /дом, офис или друго място/ в рамките на 22 работни дни, осигурявайки достъп за монтаж, TYENT BULGARIA в лицето на оторизиран член на екипа не поема отговорност да спази тези 10 работни дни. Те ще се увеличават, според възможността на клиента.

Също така по време на първи монтаж оторизираното техническо лице може да установи невъзможност за монтаж, свързан със самото устройство/вид/принадлежности/технически характеристики на мястото, където ще се инсталира уреда, както и с вида кран/батерия, към която следва да се присъедини основния чучур на уреда. За да се избегне повторно идване на оторизираното лице, което действие се заплаща допълнително, според разходите за транспорт, командировъчни /извън територията на гр. София/ и времетраене на процеса, на клиентът се препоръчва да заснеме добре всичко, посочено от член на екипа в Офиса на TYENT BULGARIA, както и да подаде подробна информация за вида вода, която се доставя до дома, офиса или друго посочено от него място. Тази информация ще послужи на екипа да се подготви подобаващо и да отправи някои съвети, ако са належащи, към клиента.

На всички клиенти закупили уред за вода се налага монтаж на предфилтърна система, която да олекоти седиментната натовареност – сбор от: „твърда“ вода, големи парчета отлагания и други едри седиментни частици върху уреда. За всеки клиент е важно да знае, че йонизаторът за алкална вода не е градска пречиствателна станция. Това е „нежен“ уред, който има прецизно устройство, което има за цел да пречисти водата /но не и като поема огромни количества нечиста среда!/, да я йонизира – алкализира и направи годна за употреба. Липсата на предфилтърна система отменя всякакви гаранционни условия на уреда. Със стойността на предфилтърната система може да се запознаете, след като отправите запитване за нея към Офиса на TYENT BULGARIA на адрес: ilove@tyentbulgaria.com Предфилтърната система увеличава живота на уреда и спомага за по-устойчивия процес на пречистване, йонизация – алкализация. Предфилтърната система може да поръчате и от друг доставчик на тази услуга. Важно е тя да бъде съобразена с изискванията за пречистване на този уред, както и филтърната система, която предлага TYENT BULGARIA (три вида филтри, които едновременно пречистват системата).

Смяната на филтрите на самия уред следва да се извършва на всеки 4000 литра вода или максимум 6 календарни месеца. Преминалият литраж през машината се следи от клиента на дисплея. Той е напълно видим с просто око. Смяната на предфилтърната система следва да се извършва на всеки 4-6 месеца, ако водата не е с високо съдържание на варовик, седименти, замърсявания и прочее. Смяната на филтрите може да се извършва самостоятелно от клиента след ясни указания от страна на оторизирано лице на TYENT BULGARIA как се прави подмяната. Ако клиентът не може да се справи, той следва да отправи молба към TYENT BULGARIA за помощ, която да заплати, според ценовото предложение за тази услуга. Гореизписаното важи и за подмяна на филтрите на предфилтърната система. TYENT BULGARIA не носи отговорност по счупване, разместване или повреда по предфилтърните системи. Предфилтърните системи не са част от тези гаранционни условия.

TYENT BULGARIA не носи отговорност за точни показатели на ORP, тъй като ORP стойностите не са постоянна величина и се променят при взаимодействие.

Уредът има индикатор за почистване. При появата индикация следва машината да се самопочисти. МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ ОТ НАЧАЛО ДО КРАЙ ПРОЦЕСА НА САМОПОЧИСТВАНЕ! Това е функция, която уредът притежава, и клиентът следва да се отнася към нея сериозно по няколко причини: за да запази дълголетието на уреда; за да запази дълготрайността /до нейното изтичане като срок/ на филтрите; за да запази гаранционните условия. Ако функцията се пренебрегва, то тя се установява от оторизираното лице. И ако уредът не се почиства, според индикатора, гаранционните условия отпадат, защото клиентът-потребителя на уреда не е полагал грижите на добър стопанин. TYENT BULGARIA не може да носи отговорност върху липсата на грижа от страна на клиента.

В случаите, в които опаковката на йонизатора за вода /и детайлите към него/ е нарушена, машината не може да бъде върната по гаранция. Уредът следва да бъде върнат в кутията, в която е получен, и следва да е в изрядно състояние, както да съдържа и всички допълнителни принадлежности и калъф, които са получени при закупуване на машината.

При преместване на уреда по усмотрение на клиента TYENT BULGARIA не носи отговорност над тези действия и при повреда не поема ангажимент да обслужи машината по гаранция. TYENT BULGARIA не отказва да сервизира уреда срещу заплащане на услугата. Особената препоръка от TYENT BULGARIA към клиента е да не мести самостоятелно уреда от едно място на друго, независимо от увереността си за монтаж и демонтаж. Офисът на TYENT BULGARIA има база данни за първоначалното инсталиране на машината/уреда. Оторизирано лице може да извърши преместването срещу заплащане за услугата от страна на клиента.

При наличието на токов удар машината може да се повреди. В този случай гаранционните условия за нея отпадат. TYENT BULGARIA не е в състояние да носи отговорност върху проблеми, възникнали следствие на неизправна електрическа мрежа и електрозахранване.

При задръстване на машината или при преминаване през машината на твърда, негодна или неподходяща вода TYENT BULGARIA не е в състояние да носи отговорност върху неизрядна водопроводна система или замърсени води, и машината не следва да бъде обслужена или ремонтирана по гаранция. Затова и изискването за предфилтърна система е от важно значение за работата на уреда и гаранционните условия, по които TYENT BULGARIA ще я обслужва. Това ръководство за употреба отново коментира обстоятелството, че уредът не е градска пречиствателна станция, а „нежен“ уред със специфично деликатно устройство за йонизация-алкализация на вода. Уредите не са способни да филтрират водата от агресивни седименти като: варовик НАД 10 НЕМСКИ ГРАДУСА, пясък и други отлагания, съществуващи във водопроводната система. В случаи на запушвания от варовик над 10 немски градуса, пясък и други седименти и отлагания гаранцията отпада.

Ако налягането от вашият водоизточник е твърде силно, то следва да се постави регулиращ кран на налягането, преди водата да влезе в уреда/машината/йонизатора. В случай че през машината преминава вода под високо налягане, TYENT BULGARIA не носи отговорност при повреди и гаранционните условия отпадат. При високо налягане филтрите не успяват да филтрират водата и налягането в тях води до течове извън машината. При високо налягане, въпреки навлязлата вода, процеса на йонизация и впоследствие на алкализация са непълноценни, защото те се нуждаят от деликатен подход, осигуряван от неагресивно навлизане на водата в уреда.

Уредът не следва да се монтира на стена във висящо положение, независимо от малкото или голямото отстояние на уреда от плот, под или друга повърхност.

!!!Задължително при отсъствие от обекта, в който е монтиран уреда водоподаването към него трябва да бъде спряно, за да се избегне повреда или евентуално наводнение.

През уреда не следва да преминава гореща вода! Ако клиентът допусне тази грешка и уредът се повреди, оторизирано лице може да установи причината и да анулира гаранционните условия.

Become part of the TYENT family. Get -5% on your order