Контрол на качеството

Управление на качеството

GMP

Добра производствена практика

Ние от TYENT трябва да следваме правилата и да отговаряме на стандартите на тези системи, за да произвеждаме модернизирани медицински апарати от началото до края на нашите производствени процеси. Стриктно следим процеса на контрол в модернизирана и автоматизирана система за производство, за да произвеждаме медицински апарати с високо качество. През последните години преминаваме редовни прегледи от Министерството на храните и лекарствените средства, за да осигурим строго качество на нашите медицински апарати като GMP предприятие.

Добрите производствени практики (GMP) са практиките, които се изискват, за да се съобразяваме с препоръките на агенциите, които контролират разрешителните и лицензионни изисквания за производство и продажба на хранителни продукти, лекарствени продукти и медицински устройства. Тези практики предоставят изисквания, които фармацевтичният или хранителният производител трябва да изпълни, за да се увери, че продуктите са от високо качество и не представляват риск за потребителя или околната среда.

ISO 9001

Международна система за управление на качеството

Taeyong E&T придобива своята ISO 9001 през 2002 година. Ние от TYENT прилагаме система за осигуряване на качеството, която се контролира и регулира от ISO за всички наши продукти и производствени процеси.

ISO 14001

Международна система за управление на околната среда

Управлението на околната среда е концепция, която се разширява от първоначалното управление на качеството до областите на околната среда и се отнася до идеята за включване на околната среда, като една от философиите на бизнеса и намаляване на негативното въздействие, което бизнесът може да има върху околната среда в наши дни. Системата за управление на околната среда на TAEYOUNG E&T определя подробни цели и програми за управление на околната среда и регулира организацията, отговорността и процесите, за да се постигнат тези цели. Ние от TYENT също така ефективно разпределяме управленските ресурси и ги практикуваме систематично и прецизно, за да гарантираме, че нашите дейности са в съответствие със задълженията ни към околната среда.

Ние от TYENT прилагаме най-добрите практики и използваме иновативни технологии, за да намалим негативното въздействие върху околната среда. Също така работим в тясно сътрудничество с регулаторните органи и заинтересованите страни, за да гарантираме съобразяване с всички приложими закони и стандарти за околната среда.

Нашата цел е да бъдем отговорен и устойчив бизнес, който спазва принципите на устойчиво развитие и запазва околната среда за бъдещите поколения.

FTA

Сертификат

Сертификатът FTA е система за сертификация, предоставяна от митническите органи на износителите, като им дава възможност да докажат произхода и спазването на съответните регулации. В TAEYOUNG E&T ние сме сертифицирано предприятие, което разполага с доказателства за произхода на всеки наш продукт, което създава доверие сред публиката към нашите износни продукти.

Ние се стремим за иновацията на продуктите си и всяка година поставяме качествени цели, които са съобразени с нашите работни принципи. Стриктно спазваме всички регулации и закони като производители и следваме нашата система за осигуряване на качеството, за да задоволим нашите клиенти.

Етапи на качествен контрол

1. Планиране на качеството

Управляваме продуктите систематично, за да гарантираме съответствие и безопасност на качеството при доставката.

2. Управление на качеството

Използваме опита и данните, които сме събрали чрез коригиращи и предотвратяващи мерки, за да поддържаме съответността и ефективността на продуктите ни според системата за осигуряване на качеството.

Изпълняваме детайлно всеки план, проверяваме, предприемаме действия и планираме отново!

3. Осигуряване на качеството

Ние гарантираме, че всички причини за несъответствия са преразгледани и премахнати, като предприемаме всички необходими мерки, за да предотвратим тяхното повторно появяване и да продължим да гараннтирамевисокото качество на продуктите на TYENT.

Когато се появи неподходящ елемент, ние незабавно го коригираме, като го отстраняваме или променяме, за да гарантираме адекватността на продуктите и процесите ни.

При откриване на причините за неподходящи елементи, ние събираме информацията и предприемаме коригиращи мерки, за да гарантираме, че те няма да се повторят. Това включва предотвратяване на повторното появяване на същите проблеми и въвеждане на подобрения в процесите и системите ни.

4. Подобряване на качеството

Въпреки че нямаме случаи на неподходящи елементи, анализираме причините за това, базирайки се на статистическите ни данни от индустрията и каква и кога е възможността за тяхно появяване. Така премахваме тези причини и не ги включваме в разработката на нашите машини.

Инспекция на входящите материали

Входящата инспекция е процес, който се извършва в момента на получаване на суровините и помощните материали, преди да бъдат използвани в производствения процес. Тя има за цел да се увери, че получените материали отговарят на зададените стандарти и спецификации и са пригодни за използване в производството.

При входящата инспекция се извършва проверка на качеството и пригодността на материалите. Това може да включва физически измервания, визуални проверки, тестове на функционалността и други методи за оценка на качеството. Също така се проверява документацията, свързана с материалите, като сертификати за качество, декларации за съответствие и други.

Входящата инспекция е важна за осигуряване на качеството на производството, като се гарантира, че само пригодни материали се използват. Тя помага да се предотвратят проблеми и неподходящи ситуации в производството и осигурява, че произведените продукти отговарят на зададените стандарти и изисквания.

Инспекция на процесите

След завършване на всеки важен процес от създаването на всеки продукт се извършва междинна инспекция, за да се предотврати прехвърлянето на неподходящи продукти към следващия процес в производствения процес.

Инспекцията на процесите е важна част от системата за контрол на качеството и осигуряване на качеството в производствената среда. Тя се извършва с цел да се установи дали процесите се изпълняват правилно и в съответствие със зададените стандарти и спецификации.

Тя има за цел да предотврати прехвърлянето на неподходящи продукти към следващия процес. Ако се открият неподходящи материали или полуфабрикати, те се отстраняват незабавно и се контролират като неподходящи продукти.

Инспекцията на процесите е важна за гарантиране на качеството на продуктите и за предотвратяване на неподходящи ситуации и несъответствия. Тя помага на организацията да идентифицира и отстранява причините за неподходящи продукти и да подобри процесите си за постигане на най-високо качество.

Водни йонизатори TYENT

Изборът има значение!

Become part of the TYENT family. Get -5% on your order